Storsatsning på flera nya kontorshus vid Ideon i Lund

 
Storsatsning på flera nya kontorshus vid Ideon i LundNya varierande kontorsbyggnader vid Edison park. Illustration: Openstudio arkitekter. En ny detaljplan som nu skickas på samråd möjliggör 25 000 kvadratmeter kontor intill Edison park. Det är Castellum som har planer på en förtätning i norra delen av Ideonområdet i Lund.

– Vi är glada och stolta över att vi nu möjliggör 25 000 kvadratmeter ny kontorsyta i detta innovativa företagsområde. Även om Lund har goda förutsättningar är upp mot 1000 nya arbetsplatser ett värdefullt tillskott för Lund och Skånes arbetsmarknad, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Huvudidén med planen är att möjliggöra nya kontorsbyggnader på befintliga markparkeringar. Planarbetet har haft visionerna i befintligt ramprogram som utgångspunkt. Bland annat genom att skapa större målpunkter som binds samman, bidra till en blandning av funktioner och varierande arkitektur. 

– Tanken är att den storskaliga bebyggelsestrukturen på Ideon ska brytas upp i mindre volymer med varierade höjder och takkonstruktioner, säger Christoffer Lindskov, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Ambitionen är att byggnaderna i den nya detaljplanen ska ha olika karaktärer för att bidra till en varierad miljö. Karaktärerna och identiteten skapas genom olika fasadmaterial, kulörer, takformer och variation i höjd.

De nya entréerna placeras mot de allmänna gatorna och ett entrétorg planeras i fastighetens västra del i anslutning till huvudentrén för det befintliga kontorshuset, Edison park. Tanken är att torget ska bli en plats där flera stråk strålar samman. I det norra kontorshuset finns möjlighet för publika funktioner så som restaurang eller fik i markplan med syftet att skapa en attraktiv och levande mötesplats. Torgytan och förgårdsmarker inom fastigheten kommer att planteras och inredas. Tanken är att det ska finnas rikligt med träd och planteringar så att området ska upplevas som en grön och inbjudande plats.

De nya byggnaderna placeras så att en genomfartsgata kan anläggas mellan husen. Den kommer vara tillgänglig för bil men på de gående och cyklandes villkor. För att ytterligare främja hållbara transporter kopplas planens gång- och cykelvägar samman med befintligt nät så att du exempelvis enkelt kan ta dig till närliggande hållplatser.

Eftersom de nya byggnaderna planeras på befintliga parkeringsytor innehåller detaljplanen även ett parkeringshus på cirka sex våningar med plats för cirka 450 parkeringsplatser. Det planeras i fastighetens östra del vid E22:an och förväntas lösa befintligt och framtida parkeringsbehov.


Jenny Marcuson Fors

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer