Lägre vakansgrader och ökad aktivitet på kontorsmarknaden

 
Lägre vakansgrader och ökad aktivitet på kontorsmarknadenTor Borg, analyschef på CityMark Analys. Aktiviteten på kontorsmarknaden ligger på betydligt högre nivåer hösten 2021 jämfört med i fjol vid samma tidpunkt, enligt den senaste kontorsrapporten från CityMark Analys. Omsättningen på kontorslokaler är nu mer eller mindre uppe på normalnivåer.

Efter en snabb uppgång 2020 och inledningen av 2021 gick vakansgraderna ned under sommaren och hösten 2021 i Stockholm. Innanför tullarna har vakansgraden minskat med ungefär en halv procentenhet sedan i våras och ligger nu på drygt 6 procent.

– Det har skett en tydlig omsvängning med lägre vakanser i Stockholm jämfört med i våras. Efterfrågan på moderna kontorslokaler ökar. För omodernare lokaler har nedgången i vakansgraden avstannat, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

I Göteborg stiger vakanserna fortfarande, enligt analysen. I centrum passerade vakansgraden 7 procent under hösten, den högsta nivån sedan mitten av 2000-talet.

– Det hänger mycket ihop med att det byggs mycket i Göteborg.

Vakansgraderna i Malmö har gått ned något i de flesta geografiska områden och för de flesta lokaltyper.

– I och med det senaste halvårets nedgång så är den samlade vakansgraden i Malmö nere på drygt 9 procent, vilket ligger i nivå med de toppar som nåddes 2016. Omsättningen på kontorshyresmarknaden har tydligt återhämtat sig, nya hyresavtal har tecknats för både nya och gamla lokaler. För helåret 2021 bör omsättningen hamna ganska nära den årliga omsättningen innan pandemin. Glädjande är också att den uthyrda ytan kontorslokaler visar en tydlig uppgång och att antalet uthyrda kvadratmeter redan nu är högre än vad de var innan pandemin, säger Tor Borg.

Hyresnivåerna på Malmös kontorsmarknad har varit relativt stillastående under pandemin. Så även de senaste månaderna.

– Möjligen att det går att skönja en viss nedåtpress i det modernare segmentet.

Även i Stockholm och Göteborg har det skett ganska små förändringar när det gäller hyresnivåerna.

– I Uppsala har vakansuppgången fortsatt under sommaren och hösten. Andelen vakant kontorsyta uppgår i den senaste mätningen till drygt 8 procent, den högsta nivån på mer än tio år. Trots en allmän fortsatt vakansuppgång så har mängden uthyrd kontorsyta ökat den senaste tiden, tack vare inflyttningar i nya lokaler. Omsättningen av kontorslokaler verkar vara på väg mot nivåer som inte setts på 7-8 år, mycket tack vare nytillkomna ytor. Även i Uppsala har hyresnivåerna varit mer eller mindre oförändrade de senaste två åren, men en liten tendens nedåt går att skönja, avslutar Tor Borg.

 
Jenny Fors
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer