Nytt nav för hållbar logistik utanför Göteborg

 
Nytt nav för hållbar logistik utanför GöteborgVisionsbild Säve. Illustration: Castellum / Krook & Tjäder Säve flygplats utvecklas nu till ett center för hållbar logistik och mobilitet. Inom tio år ska Gateway Säve omfatta uppemot 900 000 kvadratmeter lokaler och testbäddar för bland annat fossilfria och självkörande fordon. 

På Gateway Säve, en kvart från Göteborgs centrum skapar fastighetsbolaget Castellum tillsammans med COWI en plats för hållbar logistik och mobilitet. Projektet utvecklas med tre områden i fokus: framtidens flyg, autonoma fossilfria fordon och flexibel logistik.

Målet under utvecklingen av Gateway Säve är att bevara områdets ekosystemtjänster och nå netto-noll utsläpp av koldioxid år 2030. Området ska bli en plats där naturen bidrar med sådant som människan har nytta av, utan att för den skull försämras. En del av dessa ekosystemtjänster kommer att påverkas under exploateringen, men projektet kommer att kompensera för de förändringar som detta medför. Vidare byggs biodiken och träd längst gator, raingarden för dagvattenhantering, solceller på tak samt bättre utbyggd kollektivtrafik i samverkan med Göteborgs stad och Västtrafik.

– Det här är det mest ambitiösa sätt att arbeta med ekosystemtjänster som jag deltagit i, säger Mats Ivarsson, hållbarhetsstrateg på COWI.

COWI har tillsammans med Castellum arbetat på ett nytt sätt för att inventera och analysera ekosystemtjänster och naturvärden. Gateway Säve valdes tidigt ut som pilotprojekt för att testa Boverkets nya analysverktyg ESTER för att kartlägga dessa ekosystemtjänster. Detta verktyg har kompletterats med en COWI-utvecklad metod som följer hur ekosystemtjänsterna förändras över tid, till exempel genom att träd växer och pollinering ökar.

– Människans påverkan på natur och djurliv är en av vår tids ödesfrågor. När Castellum bygger strävar vi efter att vara så miljövänliga som möjligt, och på Gateway Säve blir det tydligt genom ekosystemtjänstarbetet, säger Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig på Castellum Region Väst.

– När Castellum utvecklar tre miljoner kvadratmeter mark i projektet Gateway Säve görs det med högt satta miljömål. Med en omfattande satsning på ekosystemtjänster räknar man med att på sikt uppnå full kompensation – trots att nya byggnader och vägar byggs, avslutar Mats Ivarsson.

Taggar

Göteborg