Ökad fysisk aktivitet på kontoret gynnar välbefinnandet

 
Ökad fysisk aktivitet på kontoret gynnar välbefinnandetLisa-Marie Larisch, forskare GIH, försvarade sin avhandling den 13 oktober. Lisa-Marie Larisch har i en avhandling undersökt samband mellan rörelsemönster och psykisk hälsa hos kontorsarbetare och utvärderat insatser för ökad fysisk aktivitet och minskat stillasittande.
– Resultaten visar att arbetsplatsbaserade insatser kan bidra till ökat mentalt välbefinnande hos kontorsarbetare.


Ett syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan kontorsarbetares rörelsemönster och symtom på depression, ångest, utbrändhet, mentalt välbefinnande och stress. Rörelsemönstret avser hur människor fördelar sina 24 timmar mellan sömn, stillasittande och fysisk aktivitet.

– Tidigare forskning har ofta fokuserat på ett beteende i taget. Men vi behöver förstå hur kombinationen av sömn, stillasittande och fysisk aktivitet påverkar vår psykiska hälsa. Vi såg att andelen måttlig till intensiv fysisk aktivitet var relaterat till mentalt välbefinnande, även om deltagarna också satt mycket, säger Lisa-Marie Larisch, forskare vid GIH.

Ett annat syfte var att utvärdera en randomiserad kontrollerad interventionsstudie med över 260 kontorsarbetare från Intrum Justitia och ICA-gruppen. Under sex månader fick en grupp kontorsarbetare olika former av stöd för att främja fysisk aktivitet, medan en annan grupp fick stöd för att minska stillasittandet. Målet var att undersöka om stöd för att förbättra rörelsebeteende även kan förbättra det mentala välbefinnandet och symtom på depression, ångest och stress. 

Gående möten och gemensam träning

Deltagarna fick individuell rådgivning av hälsocoacher, baserad på kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. De hade stående och gående möten på arbetet, promenader under lunchen, gemensam gruppträning och ledare som stöttade och motiverade medarbetarna att delta. En av grupperna fick gratis gymkort.

För att mäta rörelsemönstret bar deltagarna en rörelsemätare som mätte dagens rörelser och nattens sömn under en veckas tid. De fyllde i en sömndagbok och ett frågeformulär för att mäta deras psykiska hälsa. Analyser gjordes på hur de fördelade sin tid över fyra kategorier: måttlig till hög fysisk aktivitet, lätt fysisk aktivitet, stillasittande, sömn samt tid i sängen.

– Vi såg att det mentala välbefinnandet förbättrades hos deltagarna, men inte symtom på depression, ångest och stress. Vi hittade även en positiv effekt på vissa delar av rörelsemönster, som medelintensiteten av fysisk aktivitet. Däremot såg vi ingen effekt på hur de fördelade sin tid i de olika kategorierna, säger Lisa-Marie Larisch.

Efter interventionsperioden genomfördes intervjuer och fokusgrupper för att undersöka hur deltagarna upplevde interventionen och hur det fungerade inom ramen för företagens löpande verksamhet.

Deltagarna upplevde förbättringar

– Resultaten visade att insatserna var uppskattade och deltagarna upplevde förbättringar i rörelsebeteende och välbefinnande. En del kontorsanställda upplevde dock att de inte fick stöd av sin närmaste chef och vissa aktiviteter genomfördes inte som planerat. Detta kan ha påverkat resultatet. Det blev tydligt att det inte räcker att utrusta individen med verktyg för att förstå och förändra sitt eget beteende utan förutsättningar för att kunna röra sig mer eller sitta mindre måste finnas på arbetsplatsen. Tillgång till gym, friskvårdstimme, en arbetsplatskultur som är tillåtande och chefer som föregår med gott exempel nämndes som stödjande faktorer, säger Lisa-Marie Larisch.

Sammanfattningsvis visar resultaten att åtgärder på arbetsplatser som fokuserar på fysisk aktivitet och stillasittande kan gynna mentalt välbefinnande hos kontorsarbetare. Avhandlingen ger värdefulla insikter och överväganden som kan informera arbetsgivare, företagshälsovård, forskare och kontorsarbetare och bidra till att utveckla framtida effektiva insatser.

Taggar

På kontoret

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer