Stor andel av Stockholms kontor är gröna

 
Stor andel av Stockholms kontor är grönaAnnie Lilja, Senior Advisor, Strategic Advisory på Cushman & Wakefield. Cushman & Wakefield presenterar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat ”Hur grönt är Stockholm?”.

En stor del av Stockholms kontorsfastigheter har fått uppdaterade energideklarationer. Energieffektiviseringar ger bättre finansieringsvillkor genom gröna obligationer och gröna lån hos investerare och banker. 

För att klassas som en grön, hållbar investering enligt nya EU Taxonomin, måste en fastighet tillhöra topp-15 procent bäst presterande fastigheter sett till energiprestanda. I december 2021 bestämdes gränsvärdet för kontorsfastigheter till ett primärenergital om 89 kWh/kvm eller lägre. Detta gränsvärde kommer att uppdateras årligen, om tillgänglig data finns, vilket kommer innebära sjunkande gränsvärden ju bättre fastighetsstockens prestanda blir.

I Cushman & Wakefields kartläggning av energiprestanda framkommer att 8 procent av fastigheterna kvalificerar sig som gröna enligt den nya EU Taxonomin, motsvarande 13 procent av Stockholms totala kontorsyta. Studeras däremot endast de fastigheter som har det gällande primärenergitalet, så kvalificerar sig 34 procent av fastigheterna, motsvarande 48 procent av ytan, som hållbar enligt EU Taxonomin.

Diskrepansen mellan dessa resultat tyder på att det finns ett mörkertal av Taxonomi-gröna fastigheter i Stockholm, som skulle kunna kvalificeras som sådana ifall en uppdatering av energideklarationen gjordes med dagens sätt att mäta primärenergitalet. I Stockholm är troligen andelen Taxonomi-gröna kontor med stor sannolikhet högre än det nationella genomsnittet om 15 procent, då marknaden har de högsta hyresnivåerna och även mest kapital att använda för investeringar i energieffektiviseringar.

I jämförelse med de etablerade miljöcertifieringarna verkar EU Taxonomin ännu inte ha fått någon större genomslagskraft som underlag till grön finansiering, enligt rapporten.

Annie Lilja, Senior Advisor, Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger; “Det är spännande att se att energideklarationerna nu får en mer framträdande roll i regelverken. I flera andra europeiska länder ser vi en ännu mer progressiv användning av energideklarationerna, där olika energiklasser stegvis kommer att påverka fastighetsägarnas möjligheter till uthyrning. De fastighetsägare som inte lever upp till kraven i tid kommer att stå med strandade tillgångar, vilket direkt kommer att påverka fastigheternas värde.”

Under det tredje kvartalet noterar Cushman & Wakefield stigande direktavkastningskrav för kontor i bästa läge i Sveriges större städer, medan topphyrorna återfinns på en stabil nivå. Andelen tillgänglig kontorsyta på marknaden har dock förändrats under kvartalet. Vakansgraden i Stockholm CBD har minskat något till en nivå om 4 procent, medan nivån för huvudstadens ytterförorter har ökat till 13 procent. I Göteborg CBD har vakansgraden stigit till strax över 6 procent, medan Malmö Nya CBD uppvisar en minskad vakansgrad motsvarande 6,5 procent.


Taggar

Stockholm