Färre vakanser på Malmös kontorshyresmarknad

 
  • Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Malmö, Göteborg och Stockholm, 2009-2022

    Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Malmö, Göteborg och Stockholm, 2009-2022

  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Malmö (inkl. ytterområden) 2009-2022

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Malmö (inkl. ytterområden) 2009-2022

Föregående
Nästa
 
Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö har stärkts den senaste tiden, enligt CityMark Analys senaste kartläggning. Vakansgraden har minskat på de flesta delmarknader och uthyrningen har återhämtat sig efter tre svaga år. Den kommande lågkonjunkturen och ett relativt stort inflöde av nyproducerade kontorsytor innebär dock att utsikterna är osäkra.

Vakansgraden i centrala Malmö har minskat till 7 procent, enligt den senaste kartläggningen från CityMark Analys. Därmed är vakansgraden tillbaka på den nivå den låg på i inledningen av pandemin våren 2020.

Vakansgraderna har minskat på så gott som samtliga delmarknader. Även i ytterområdena har vakanserna minskat, dock i mindre utsträckning än centralt. Vakansnedgången har varit tydligare för nya, moderna lokaler i bra lägen än vad den varit i det äldre segmentet.

– Malmös kontorsmarknad har generellt haft en högre vakansgrad än andra städer de senaste tio åren. Uppgången under pandemin blev därmed inte lika dramatisk och den senaste tiden har efterfrågan på kontorslokaler gynnats av en snabb sysselsättningsökning. Malmömarknaden verkar, än så länge, inte heller ha påverkats så mycket av hyresgästernas anpassning till digitala och mobila arbetssätt som andra marknader. Den kommande lågkonjunkturen lär dock innebära att efterfrågan dämpas. Samtidigt är nyproduktionen förhållandevis stor vilket innebär att det finns frågetecken när det gäller vakansutvecklingen framöver, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Stark kontorsuthyrning i Malmö

Efter tre ganska svaga år för uthyrningen på Malmös kontorsmarknad har omsättningen tagit fart under 2022. Antalet hittills tecknade avtal och uthyrda kvadratmeter tyder på att året kommer att landa nära tidigare toppnivåer. Drygt 140 avtal på sammanlagt knappt 110 000 kvadratmeter väntas tecknas under 2022.

– Uthyrningen har tagit fart på de flesta ställen, men kanske framför allt i Hyllie där vi redan nu, innan året är slut, noterat mer uthyrt än under tidigare år. Precis som i fjol så ser vi också generellt att uthyrningen i det nyare segmentet går starkare än i det äldre, säger Tor Borg.


Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer