Så ser kontorshyresmarknaden ut i Stockholm och Göteborg

 
Så ser kontorshyresmarknaden ut i Stockholm och GöteborgCityMark Analys kartlägger kontorshyresmarknaderna i landets största städer. CityMark Analys har i dagarna sänt årets andra prognos för landets två största kontorshyresmarknader till sina kunder. Ytterligare ett tufft år väntar på kontorshyresmarknaderna i Stockholm och Göteborg.

Ända sedan pandemiutbrottet 2020 har hyresmarknaden för kontorslokaler varit pressad. Inte minst har den snabba övergången till ökat hybridarbete fått effekter på marknaden, i form av att fler hyresgäster skurit ned på kontorsytor medan färre har ökat. I centrala Stockholm och Göteborg har därmed vakansgraderna snabbt svängt uppåt de senaste åren och hyresutvecklingen stagnerat.

Under 2023 har aktiviteten på hyresmarknaden för kontorslokaler varit relativ hög. Den höga aktiviteten har dock inte genererat tillräckligt mycket nettouthyrning för att minska vakanserna. I de flesta områden har vakansgraderna istället fortsatt att stiga. I Stockholm har den uthyrda kontorsytan minskat och vakansgraden för hela marknaden passerade 11 procent under året. De mest centrala delarna (Central Business District) har klarat sig bäst, där har vakansgraden sjunkit ned under 6 procent. Utanför tullarna har däremot vakansgraderna stigit och ligger nu på över 15 procent.

I Göteborg har bruttouthyrningen av kontorslokaler, räknat i kvadratmeter, varit rekordhög under 2023. I Centrala Göteborg har den uthyrda kontorsytan ökat vilket indikerar att det funnits en viss efterfrågan. Tillflödet av nya kontorsytor har dock varit så stort att efterfrågeökningen inte räckt till och vakansgraden har passerat 10 procent.

Lägre inflation och stabilare ränteläge innebär att lågkonjunkturen i den svenska ekonomin verkar kunna bottna i år och vända uppåt nästa år. Sysselsättningen i kontorsintensiva sektorer väntas dock utvecklas svagt vilket kommer att hålla tillbaka kontorsefterfrågan, trots att effekterna av den minskade kontorsnärvaron sannolikt blir mindre än tidigare. Sammantaget väntas därför vakansgraderna stiga även under 2024. De höga vakansgraderna håller tillbaka hyresutvecklingen. Justerat för inflation väntas hyresnivåerna falla något. Även i nominella termer kan det bli nedgångar i vissa områden.

Efterhand som konjunkturen förbättras och arbetsmarknaden stabiliseras bör dock läget på hyresmarknaden stärkas. Under 2025 och 2026 väntas därför en mer stabil utveckling för vakanser och hyresnivåer på kontorsmarknaderna.

Källa: CityMark Analys