Analys: Tre trender för kontorsbyggandet

 
Analys: Tre trender för kontorsbyggandetTor Borg, analytiker på Byggfakta och CityMark är författare till rapporten. Byggandet av större kontorskomplex har minskat, nybyggnation av kontor bromsar in i Stockholm och Göteborg samtidigt som en omsvängning från nybyggnation till om- och tillbyggnation blir allt tydligare, särskilt i storstäderna. Det är tre trender på kontorsmarknaden enligt en ny rapport från Byggfakta.

Kontorsmarknaden har påverkats av pandemin och den svagare aktiviteten i ekonomin. För första gången på elva år har antalet sysselsatta minskat markant. Under januari rapporterades också att drygt fyra av tio sysselsatta arbetade hemifrån någon gång i veckan, en tredjedel arbetade hemifrån mer än hälften av tiden. Detta har – och kommer – sannolikt att påverka kontorsmarknaden.

Byggfakta har i en nysläppt rapport studerat utvecklingen av projektmarknaden för ny- och ombyggda kontorslokaler under de senaste tolv månaderna då pandemin härjat, för att få en bild av hur utbudet kommer att se ut de närmaste åren.

Under perioden har nyproduktionsprojekt motsvarande ett värde av 11,1 mdkr byggstartats. Detta är en markant uppgång jämför med föregående tolvmånadersperiod men lägre än tidigare nivåer.

– Det byggs fortfarande många kontor, men byggandet har bromsat in i Stockholm och Malmö, säger Tor Borg, analytiker på Byggfakta och författare till rapporten.

Tre tydliga trender på kontorsmarknaden

I rapporten presenteras tre tydliga trender på kontorsmarknaden och som skulle kunna ses som en pandemieffekt. Först och främst så märks det att de riktigt stora projekten, de med en beräknad byggkostnad på över 500 mnkr, har minskat.

– Kontorsbyggandet har inte fallit dramatiskt under pandemin, byggstarterna har till och med varit fler än de var innan pandemin. Däremot har färre stora projekt byggstartats, vilket känns som en väntad pandemireaktion. Man sätter helt enkelt inte i gång de riktigt stora projekten utan avvaktar med dem, säger Tor Borg.

Minskningen av stora projekt kompenseras av att fler mindre och mellanstora projekt (50-500 mnkr) byggstartats. Även på projekteringssidan syns en minskning av de största projekten till förmån för de mellanstora.

En annan trend är att nybyggnationen minskat i framför allt Stockholm och Göteborg, men dock ökat i Malmö. De tre storstadsregionerna brukar stå för den största delen av kontorsbyggandet. Under pandemin har dock denna andel minskat. De tre största kommunernas andel är nu nere i 42 procent.

– Det verkar som om byggandet i Stockholm gått lite svagare än i de andra städerna, kanske är det en effekt av att pandemin slagit hårdare mot den lokala ekonomin i Stockholm än i de andra städerna, säger Tor Borg.

Han tror att nyproduktionen i Stockholm kan komma att minska på ett par års sikt eftersom det ser svagare ut också om man tittar på hur mycket som ligger i tidiga projektskeden.

Tillbyggnadsprojekten ökar

En tredje trend är att det kommer en omsvängning från nybyggnation till om- och tillbyggnation, främst i Stockholm. Projekteringen av ROT-projekt har accelererat under pandemin, sammanlagt har 5,7 mdkr projektstartats under mars 2020 till februari 2021. Främst är det tillbyggnadsprojekt som ökat. Storstädernas andel av projektstarterna har ökat till 60 procent.

– Det finns en viss omsvängning från nybyggnation till ombyggnationer om man tittar på projekteringen, framför allt i storstäderna. Möjligen kan det också vara en pandemieffekt, man inriktar sig mer på att anpassa och modernisera befintliga kontorsytor och håller tillbaka produktion av ny kontorsyta. Efterfrågan på lokaler som inte är helt moderna och anpassade till dagens krav på flexibilitet och läge kan väntas vika och då måste fastighetsägarna anstränga sig för att höja nivån.

I rapporten flaggas det för att utvecklingen av antalet nyregistrerade projektplaner, som är projekt som befinner sig i mycket tidiga skeden, ändå ser ljus ut. Under 2020 var de nyregistrerade nyproduktionsprojekten något större än genomsnittet för tidigare år, vilket antyder att byggtakten kan komma att öka.


Susanne Bengtsson
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer