Pandemin har påskyndat ett digitalt arbetssätt

 
Pandemin har påskyndat ett digitalt arbetssättUngefär hur stor andel tror du kommer att jobba hemifrån på heltid eller deltid efter corona? Hemmakontoren kommer att utgöra en betydande del av svenskarnas arbetsliv även efter pandemin. Det visar en ny undersökning från Sodexo. Den största positiva effekten av distansarbete är att man har utvecklat ett digitalt arbetssätt.

Omställningen från att arbeta på arbetsplatsen till att sitta vid skrivbordet hemma har inneburit ett stort skifte för svenska arbetsgivare. Innan pandemin var det endast fyra procent av medarbetarna som jobbade från hemmet på del- eller heltid. Nu är det 30 procent som sköter arbetet i från hemmakontoret. Det innebär att nästan samtliga som har arbetsuppgifter som går att utföra på distans nu också jobbar hemifrån. Undersökningen visar att det totalt sett är 31 procent av de anställda som har arbetsuppgifter som på hel- eller deltid går att lösa hemifrån.

Men även om pandemin drivit fram förändringen, så är hemmaarbetet här för att stanna. De svenska företagen räknar med att det är 16 procent av medarbetarna som har möjlighet att fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Det finns också tydliga regionala skillnader. I Stockholms län räknar företagen med att nästan 30 procent kommer fortsätta jobba på hel- eller deltid på distans efter pandemin, men där är också andelen hemmajobbare högre och ligger på närmare hälften idag. 

”Pandemin har visat att ett nytt sorts arbetsliv är möjligt och till stor del redan är här. Företagen ser att det finns fullgoda alternativ till arbetsresor och fysiska möten. Paradigmskiftet för hemmaarbete har redan skett. Vi kommer inte att återgå till att jobba på samma sätt som tidigare och det kommer ställa stora krav på både anställda, arbetsgivare och samhälle att göra denna förändring till något positivt”, säger Henrik Järleskog, strategichef på Sodexo.

Företagen anpassar nu även sina lokaler och kontor för en ny situation. Ungefär två tredjedelar har skyltat upp lokalerna för att medarbetare och besökare ska känna sig trygga, de har satt upp regler för hur många som kan vistas samtidigt i lokalerna och möblerat om för att öka avstånd. Nästan hälften har anpassat kontoren efter förändrade behov. Fem procent har redan sagt upp sitt hyreskontrakt och lika stor andel har minskat sina kontorsytor, i Stockholmsregionen har vart tionde företag redan minskat ytan.

Ett förändrat arbetsliv med en stor del av medarbetarna arbetande på distans är både positivt och negativt, anser HR-cheferna. 

De största fördelarna är (fler svarsalternativ har varit möjliga):

Att man utvecklat ett digitalt arbetssätt (62 %)
Bättre balans mellan arbetsliv och privatliv (47 %)
Mer effektiva möten (37 %)

Det mest negativa är:

Svårare att skapa engagemang och teamkänsla (45 %)
Sämre psykosocial arbetsmiljö (41 %)
Inte lika effektivt samarbete när man inte träffas fysiskt (40 %)

Just medarbetarnas välmående och svårigheten att upptäcka problem hos medarbetarna är det som chefer upplever som mest utmanande. När det gäller produktiviteten är det 11 procent av företagen som uppger att den försämrats, medan 10 procent ser en ökad produktivitet.

”Undersökningen visar att vi sitter på en tickande bomb av psykisk ohälsa. Om inte den ska eskalera i spåren av det ökade distansarbetet måste arbetsgivare nu kliva fram och ta sitt ansvar. Inte enbart av medmänsklighet utan också för att det är viktigt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. För arbetsgivare är den största kostnaden inte förenad med sjukskrivningar, utan med minskad produktivitet”, säger Henrik Järleskog.


Jenny Fors

Taggar

På kontoret